Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng kí thuế được quy định như thế nào?

Hỏi: Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2006, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 24 ...

Hồ sơ đăng kí thuế gồm những giấy tờ gì?

Hỏi: Tôi có một cửa hàng kinh doanh vải và quần áo. Nay tôi muốn đăng ký thuế cho cửa hàng. Xin hỏi, khi đăng ký thuế, hồ sơ đăng ký th...

Thời hạn đăng ký thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Hỏi:   Anh P là đối tượng đăng ký thuế thu nhập cá nhân. Anh P muốn biết pháp luật quy định về thời hạn đăng ký thuế thu nhập cá nhân n...

Hỏi đáp quy định về đối tượng đăng ký thuế

Hỏi:   Đối tượng đăng ký thuế được Luật quản lý thuế năm 2006 quy định như thế nào? Trả lời: Điều 21 Luật quản lý thuế năm 2006...

Hỏi đáp quy định về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hỏi: Chúng tôi đang có ý định thành lập tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Xin hỏi, Luật quản lý thuế quy định điều kiện hàn...

Hỏi đáp về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức nào là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế? Tổ chức này có các quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời...