Công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật Quản lý thuế

Bộ Tài chính  ban hành Công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 về việc thực hiện Luật Quản lý thuế.do 

Để xử lý số nợ thuế, nợ phạt của các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/07/2007; Căn cứ điểm 7 Phần P Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất.
Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm niêm yết tại địa điểm làm thủ tục Hải quan và thông báo hướng dẫn trên Website của ngành Tài chính, tổng Cục Hải quan, Hải quan địa phương để người nộp thuế biết và thống nhất thực hiện.