Công văn số 3069/TCHQ-KTTT ngày 02/07/2008 của Tổng cục hải quan về việc thực hiện Luật Quản lý thuế

Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 3069/TCHQ-KTTT ngày 02/07/2008 về việc thực hiện Luật Quản lý thuế.
Ngày 28/5/2008 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2534/TCHQ-KTTT chỉ đạo Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc đôn đốc thu đòi nợ thuế. Qua xem xét báo cáo của các đơn vị, Tổng cục nhận thấy hầu hết các đơn vị chưa áp dụng thứ tự thanh toán theo Điều 45 Luật Quản lý thuế; việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 93 Luật Quản lý thuế trong công tác đôn đốc thu đòi nợ thuế cũng chưa được các đơn vị thực hiện theo đúng trình tự mà chỉ tiến hành dừng làm thủ tục hàng hóa XNK; áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không ra các quyết định hành chính thuế, điều này chưa đúng với quy định tại Điều 95 Luật Quản lý thuế. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng chỉ đạo đơn vị.