Công văn số 648/TCT-CS ngày 30/01/2008 của Tổng cục thuế về việc áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doanh

Tổng cục thuế ban hành Công văn số 648/TCT-CS ngày 30/01/2008 về việc áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doanh.

Thực hiện Luật quản lý thuế, Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế một số địa phương hỏi về việc áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn hướng dẫn.