Hỏi đáp quy định về đối tượng đăng ký thuế

Hỏi: 

Đối tượng đăng ký thuế được Luật quản lý thuế năm 2006 quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 21 Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định về đối tượng đăng ký thuế như sau:
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
2. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

4. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế.