Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.
Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế.
Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.