Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.