Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng kí thuế được quy định như thế nào?

Hỏi: Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2006, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 24 ...

Hồ sơ đăng kí thuế gồm những giấy tờ gì?

Hỏi: Tôi có một cửa hàng kinh doanh vải và quần áo. Nay tôi muốn đăng ký thuế cho cửa hàng. Xin hỏi, khi đăng ký thuế, hồ sơ đăng ký th...