Địa điểm nộp hồ sơ đăng kí thuế được quy định như thế nào?

Hỏi:

Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2006, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 24 Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012)  quy định về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế như sau:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở chính.
2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở.
3. Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.